Các vị trí khác nhau tại khu vực quảng trường Hòa Bình đã bị hư hỏng.[1]

Các vị trí khác nhau tại khu vực quảng trường Hòa Bình đã bị hư hỏng.[1]